Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9679
Title: Phân tích tình hình thu – chi ngân sách tại phòng tài chính – kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Liễu
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình thu – chi Ngân sách Nhà nước ở huyện Long Mỹ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm giúp công tác thu – chi Ngân sách ở huyện đạt kết quả tốt hơn.
Description: 90 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9679
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.