Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/968
Title: Các thuật toán lập luận trong hệ thống biện luận trừu tượng
Authors: Cù, Vĩnh Lộc
Phan, Minh Dũng
Keywords: Thư viện biện luận
Cây tranh luận
Nguồn gốc tranh luận
Nguồn gốc cơ sở
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin;Tr.132-139
Abstract: Các tranh chấp xảy ra giữa các đối tác trong thực tế cần phải được giải quyết dựa trên luật pháp, thậm chí là phải cần đến toàn án để phán quyết. Để hỗ trợ cho việc giải quyết các tranh chấp này chúng ta cần một công cụ lập luận được xây dựng dựa trên hệ thống biện luận trừu tượng. Hệ thống biện luận trừu tượng dựa trên hai cơ chế, dẫn xuất tranh chấp và dẫn xuất cơ sở, để xây dựng cây tranh chấp giữa những người tham gia. Cơ chế này được xem như là công cụ tìm kiếm của hệ thống. Hệ thống biện luận trừu tượng sử dụng cây tranh chấp để đánh giá liệu một lập luận của bên đưa ra có được chấp nhận hay không. Cây tranh chấp được xây dựng dựa trên hai nguồn lập luận khác nhau bao gồm nguồn lập luận được thu thập từ bên trong và bên ngoài.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/968
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_730.69 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.