Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9688
Title: Khảo sát khả năng ức chế nảy mầm & phát triển của thuejc vật từ dịch trích & cao chiết cây mai dương (Mimosa pigra L.)
Authors: TS. Trần ; TS. Đỗ, Thanh Mến; Tấn Khang
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mai dương (Mimosa pigra L.) là một trong những loài thực vật mọc hoang dại tại nhiều nơi ở Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích khảo sát khả năng kháng cỏ của các bộ phận Mai dương từ dịch trích và cao chiết trong điều kiện phòng thí nghiệm. Dịch trích từ rễ, thân, lá, hoa, trái và hạt có hiệu quả ức chế cao đến sự nảy mầm, sinh trưởng và phát triển hạt Xà lách, hạt Cải củ và hạt cỏ Lồng vực tại nồng độ 10% (w/v), tuy nhiên tại nồng độ 10% không cho hiệu quả ức chế sự nảy mầm đối với hạt Cải củ. Nồng độ 5 mg/mL cao chiết của rễ, thân, lá, hạt và hoa cho hiệu quả ức chế nảy mầm hạt Xà lách cao nhất từ 85% - 100%. Đối với sự sinh trưởng và phát triển cao chiết các bộ phận Mai dương cho hiệu quả ức chế cao theo từng nồng độ tăng dần. Kết quả định tính đã xác định sự hiện diện của các hợp chất có hoạt tính sinh học trong các mẫu cao chiết: alkaloid, flavonoid, terpenoid, coumarin, quinone, phenolic và tannin. Các nhóm chất này đã được nhiều nhà khoa học chứng minh là có hoạt tính kháng cỏ dại. Hàm lượng phenolic, flavonoid, alkaloid và mimosine tổng số trong Mai dương cũng được xác định bằng phương pháp đo quang phổ. Kết quả cho thấy hàm lượng, flavonoid và mimosine tổng số cao nhất có trong lá lần lượt là 66,26 mg/g cao chiết và 264,64 mg/g cao chiết. Hàm lượng phenolic và alkaloid tổng số trong Mai dương có nhiều nhất ở hoa với nồng độ tương ứng là 235,50 mg/g và 118,16 mg/g cao chiết. Từ những kết quả nghiên cứu có thể kết luận rằng, Mai dương là một loài thực vật hoang dại có tiềm năng trong nghiên cứu về các hợp chất kháng cỏ.
Description: 56tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9688
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.