Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9690
Title: Phân tích tình hình sinh kế của người thu mua phế liệu và vựa phế liệu tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Authors: Huỳnh, Thị Đan Xuân
Nguyễn, Trí Khang
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiện trạng CTRSH tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Phân tích các nhân tố tác động đến sinh kế của người thu mua phế liệu và vựa phế liệu tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục một phần sinh kế cho người thu mua phế liệu và vựa phế liệu tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Description: 69 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9690
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.