Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9701
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất khóm theo tiêu chuẩn Vietgap trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Authors: Trần, Thị Hạnh Phúc
Tống, Phương Anh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng của mô hình sản xuất khóm theo hướng VietGap trên địa bàn Thành phố Vị Thanh. Phân tích hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất khóm theo hướng VietGap trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của mô hình sản xuất khóm theo hướng VietGap tại địa phương.
Description: 77 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9701
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.