Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9715
Nhan đề: Đánh giá chất lượng dịch vụ của rạp chiếu phim Lotte cinema Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Võ, Văn Dứt
Trần, Đoàn Ngọc Yến
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tich thực trạng chất lượng dịch vụ tại rạp chiếu phim Lotte Cinema trong khoảng thời gian từ 2015 đến cuối năm 2018. Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại rạp chiếu phim Lotte Cinema. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và khắc phuc ̣ những han chế còn tồn taị tại rạp chiếu phim Lotte Cinema
Mô tả: 101 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9715
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.