Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9716
Nhan đề: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Asia Dragon
Tác giả: Nguyễn, Thu Nha Trang
Huỳnh, Nguyễn Thị Hiền
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Asia Dragon. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, luận văn đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại đơn vị trong thời gian tới.
Mô tả: 127 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9716
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.