Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9721
Title: Khảo sát một số thành phần hóa học và khả năng cải tạo đất của đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandes), đậu Biếc (Clitoria ternatea) trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Ts. Nguyễn, Văn Hớn
Trần, Khánh Duy
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tóm tắt nội dung luận văn: Đề tài “Khảo sát một số thành phần hóa học và khả năng cải tạo đất của đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandes), đậu Biếc (Clitoria ternatea) trên địa bàn thành phố Cần Thơ”, được thực hiện tại nông hộ, Trại Nghiên Cứu và Thực Nghiệm, khoa Nông Nghiệp, Đại Học Cần Thơ với 02 thí nghiệm:Thí nghiệm 1: “Khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandes), đậu Biếc (Clitoria ternatea) mọc tự nhiên tại thành phố Cần Thơ”. Thí nghiệm thực nghiệm ngẫu nhiên với 2 lần lấy mẫu, 3 lần lặp lại cho mỗi loại đậu. Thí nghiệm 2: “Khảo sát khả năng tạo nốt sần ở rễ và khả năng cải tạo đất của đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandes) và đậu Biếc (Clitoria ternatea) trên 4 loại đất khác nhau”. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số 2 nhân tố là: 2 loại cây đậu (đậu Rồng hoang và đậu Biếc), 4 loại đất khác nhau và 3 lần lặp lại. Tiến hành theo dõi mỗi loại đậu tại 7 thời điểm khác nhau: 0, 15, 30, 45, 60, 90 và 120 ngày.Kết quả thí nghiệm 1 cho thấy Thành phần hóa học và năng suất của đậu Rồng hoang tốt hơn so với đậu Biếc (P<0,05).Kết quả thí nghiệm 2 nhận thấy- Hàm lượng nitơ trong đất được cải thiện sau khi trồng cây họ đậu đến 60 ngày, sau đó hàm lượng nitơ trong đất giảm xuống. Hàm lượng nitơ của đất có giá trị cao nhất ở nghiệm thức Đ1*ĐRH và thấp nhất ở Đ1*ĐB ( P<0,05 ). - Đậu Rồng hoang có khả năng phát triển tốt trên đất axit ( pH ban đầu là 3,72).
Description: 69tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9721
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.