Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9721
Nhan đề: Khảo sát một số thành phần hóa học và khả năng cải tạo đất của đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandes), đậu Biếc (Clitoria ternatea) trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Tác giả: Ts. Nguyễn, Văn Hớn
Trần, Khánh Duy
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tóm tắt nội dung luận văn: Đề tài “Khảo sát một số thành phần hóa học và khả năng cải tạo đất của đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandes), đậu Biếc (Clitoria ternatea) trên địa bàn thành phố Cần Thơ”, được thực hiện tại nông hộ, Trại Nghiên Cứu và Thực Nghiệm, khoa Nông Nghiệp, Đại Học Cần Thơ với 02 thí nghiệm:Thí nghiệm 1: “Khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandes), đậu Biếc (Clitoria ternatea) mọc tự nhiên tại thành phố Cần Thơ”. Thí nghiệm thực nghiệm ngẫu nhiên với 2 lần lấy mẫu, 3 lần lặp lại cho mỗi loại đậu. Thí nghiệm 2: “Khảo sát khả năng tạo nốt sần ở rễ và khả năng cải tạo đất của đậu Rồng hoang (Psophocarpus scandes) và đậu Biếc (Clitoria ternatea) trên 4 loại đất khác nhau”. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số 2 nhân tố là: 2 loại cây đậu (đậu Rồng hoang và đậu Biếc), 4 loại đất khác nhau và 3 lần lặp lại. Tiến hành theo dõi mỗi loại đậu tại 7 thời điểm khác nhau: 0, 15, 30, 45, 60, 90 và 120 ngày.Kết quả thí nghiệm 1 cho thấy Thành phần hóa học và năng suất của đậu Rồng hoang tốt hơn so với đậu Biếc (P<0,05).Kết quả thí nghiệm 2 nhận thấy- Hàm lượng nitơ trong đất được cải thiện sau khi trồng cây họ đậu đến 60 ngày, sau đó hàm lượng nitơ trong đất giảm xuống. Hàm lượng nitơ của đất có giá trị cao nhất ở nghiệm thức Đ1*ĐRH và thấp nhất ở Đ1*ĐB ( P<0,05 ). - Đậu Rồng hoang có khả năng phát triển tốt trên đất axit ( pH ban đầu là 3,72).
Mô tả: 69tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9721
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.