Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97232
Title: Tự viện Phật giáo xứ Huế và miền Trung
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Keywords: Tự viện
Phật giáo
Xứ Huế
Miền Trung
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Quyển 24, Số 03 .- Tr.54-73
Abstract: Điểm khởi đầu của Phật giáo xứ Huế và miền Trung có thể được ghi dấu bằng sự kiện năm 1558, Nguyễn Hoàng đem gia đình và thuộc hạ vào trấn trị xứ Thuận Hóa. Trải qua hơn 400 năm hình thành và phát triển, di sản Phật giáo ở vùng đất này khá đa dạng cả về tự viện và tông/môn phái. Bài viết trên cơ sở kế thừa thành quả của các công trình nghiên cứu đi trước và dữ liệu điền dã tháng 4 năm 2021 bước đầu đề cập đến tiến trình thành lập các tự viện xứ Huế và miền Trung từ thời các chúa Nguyễn đến nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97232
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.116.201


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.