Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97232
Nhan đề: Tự viện Phật giáo xứ Huế và miền Trung
Tác giả: Nguyễn, Hồng Dương
Từ khoá: Tự viện
Phật giáo
Xứ Huế
Miền Trung
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Quyển 24, Số 03 .- Tr.54-73
Tóm tắt: Điểm khởi đầu của Phật giáo xứ Huế và miền Trung có thể được ghi dấu bằng sự kiện năm 1558, Nguyễn Hoàng đem gia đình và thuộc hạ vào trấn trị xứ Thuận Hóa. Trải qua hơn 400 năm hình thành và phát triển, di sản Phật giáo ở vùng đất này khá đa dạng cả về tự viện và tông/môn phái. Bài viết trên cơ sở kế thừa thành quả của các công trình nghiên cứu đi trước và dữ liệu điền dã tháng 4 năm 2021 bước đầu đề cập đến tiến trình thành lập các tự viện xứ Huế và miền Trung từ thời các chúa Nguyễn đến nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97232
ISSN: 1859-0403
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tôn giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.