Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9723
Nhan đề: Khảo sát một số thành phần hóa học của nhóm cây họ Đậu thân đứng làm thức ăn gia súc.
Tác giả: Ts. Nguyễn, Văn Hớn
Huỳnh, Thành Quy
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: “Khảo sát một số thành phần hóa học của nhóm cây họ Đậu thân đứng làm thức ăn gia súc” được tiến hành tại Khoa Nông Nghiệp, trường Đại Học Cần Thơ với mục tiêu phân tích và xác định thành phần hóa học của 6 loại cây họ Đậu thân đứng dùng làm thức ăn gia súc là Bình linh (Leucaena leucocephala), Mai dương (Mimosa pigra), So đũa (Sesbania grandiflora), Phượng vĩ (Delonix regia), Mendola (Tephrosia candida) và Indo. Qua đó, so sánh thành phần hóa học giữa những loại họ đậu này.Tiến hành phân tích 6 mẫu đậu được lấy ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Các chỉ tiêu phân tích: vật chất khô (DM), protein thô (CP), khoáng tổng số (Ash), xơ trung tính (NDF), xơ acid (ADF) và Chlorophyll. Từ kết quả phân tích cho thấy có sự khác biệt về ý nghĩa thống kê về thành phần hóa học của 6 loại họ Đậu (P = 0,001). Trong đó, hàm lượng vật chất khô của Mai dương là cao nhất (43,79%) thấp nhất là cây Indo (23,14%), hàm lượng protein thô của So đũa là cao nhất (27,08%) thấp nhất là cây Phượng vĩ (19,73%). Hàm lượng khoáng tổng số của cây Indo cao nhất (9,3%) thấp nhất là cây Mai dương (5,48%), hàm lượng NDF của Mendola cao nhất (43,21%) thấp nhất là cây Indo (17,31%), hàm lượng ADF của Mendola cao nhất (25,21%) thấp nhất cây So đũa (11,48%). Hàm lượng chlorophyll a của Mendola cao nhất (19,45 mg/mL) thấp nhất So đũa (12,26 mg/mL), hàm lượng chlorophyll b của Bình linh cao nhất (7,39 mg/mL) thấp nhất So đũa (4,06 mg/mL).
Mô tả: 39tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9723
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.