Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9724
Title: Khảo sát khả năng ức chế enzyme α-amylase của cây Gừng gió (Zingiber zerumbet L.)”
Authors: PGS. TS. Đái, Thị Xuân Trang
Nguyễn, Thu Hồng Pha
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Kết quả định tính thành phần hóa học các bộ phận trong cây Gừng gió có chứa alkaloid, flavonoid, steroid triterpenoid. Định lượng hàm lượng polyphenol toàn phần và flavonoid toàn phần của cao chiết ethanol từ các bộ phận của cây Gừng gió thấy được kết quả cao ethanol từ thân củ sau khi trích tính dầu có hàm lượng polyphenol và flavonoid toàn phần cao nhất với giá trị tương ứng lần lượt là 24,4 (mg GAE/g cao chiết) và 82,1 (mg QE/g cao chiết). Khả năng ức chế enzyme α-amylase được xác định dựa vào lượng tinh bột còn lại sau khi phản ứng với enzyme α-amylase và cao chiết từ các bộ phận của cây Gừng gió. Kết quả cho thấy khả năng ức chế enzyme α-amylase tăng dần khi tăng nồng độ cao chiết từ 50; 100; 150; 200; 250 µg/mL. Cao ethanol chiết từ thân củ cây Gừng gió sau khi đã trích tinh dầu có khả năng ức chế enzyme α-amylase với IC50 = 170,66 µg/mL, cao ethanol chiết từ củ phụ cây Gừng gió có IC50 = 185,14 µg/mL, cao ethanol chiết từ lá cây Gừng gió có IC50= 216,25 µg/mL, riêng cao ethanol chiết từ rễ cây Gừng gió và cao nước thì không ức chế được 50% nên không tính được giá trị IC50. Qua kết quả khảo sát các thành phần hóa học chính của tinh dầu Gừng gió khi phân tích bằng phương pháp GC-MS thấy được cấu tử 2,6,10-Cycloundecatrien-1-one, 2,6,9,9-tetramethyl-,(E,E,E)-, có hàm lượng lớn nhất với phần tram khối lượng tương đối là 15,38%.
Description: 72tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9724
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.