Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97379
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ kế toán và chất lượng hệ thống thông tin kế toán
Authors: Hà, Hồng Hạnh
Keywords: Hệ thống thông tin kế toán
Kiểm soát nội bộ
Kiểm soát nội bộ kế toán
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 228 .- Tr.56-62
Abstract: Nội dung bài viết tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ (KSNB) hoạt động kế toán và chất lượng hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT). Theo COSO, (2013); Gable và cộng sự, (2003); Al-Hiyari và cộng sự, (2013); Jokipii và cộng sự, (2010), KSNB được đo lường bằng mức độ các kiểm soát này đạt được ba mục tiêu cơ bản về báo cáo, hoạt động và sự tuân thủ của các hoạt động kế toán. Trong khi đó, chất lượng HTTTKT được đo lường dựa trên tính hữu ích của thông tin kế toán đầu ra: Bagaeva, (2008); Gorla và cộng sự, (2010); Romney và Steinbart, (2012); Susanto, 2017). Nghiên cứu định lượng dựa trên mối quan hệ tuyến tính cho thấy, KSNB kế toán có ảnh hưởng tích cực và cùng chiều đến chất lượng HTTTKT, trong đó tính hiệu quả và hiệu năng của hoạt động kế toán có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng HTTTKT. Dựa vào kết quả nghiên cứu trên một số khuyến nghị được đưa ra cho các doanh nghiệp (DN), các đối tượng sử dụng thông tin và cơ quan ban hành chính sách.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97379
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.