Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9740
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty hải sản 404
Authors: Trần, Quế Anh
Nguyễn, Bùi Hồng Ngọc
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và phân tích biến động giá thành sản phẩm tại Công ty Hải sản 404. Từ đó, đưa ra một số giải pháp phù hợp để hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đồng thời có những biện pháp để quản lý và kiểm soát chi phí có hiệu quả làm hạ giá thành sản phẩm.
Description: 147 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9740
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.