Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9755
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH Đầu tư xây lấp và Thương mại Khôi Nguyên
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Lử, Thị Ngọc Giàu
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp & Thương Mại Khôi Nguyên. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao công tác quản lý khoản mục vốn bằng tiền và các khoản phải thu của công ty trong thời gian tới.
Mô tả: 207 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9755
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
13.9 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.