Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9764
Title: Tác động của môi trường kinh doanh đến quốc tế hóa của các doanh nghiệp chế tạo ở EL SALVADOR
Authors: Phan, Anh Tú
Lê, minh Thư
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng quốc tế hóa doanh nghiệp chế tạo ở El Salvador. Phân tích tác động môi trường kinh doanh đến mức độ quốc tế hóa doanh nghiệp chế tạo tại El Salvador. Đề xuất hàm ý nghiên cứu cho các doanh nghiệp chế tạo tại El Salvador để doanh nghiệp có những chiến lược thích hợp nhằm giảm thiểu khó khăn khi tham gia quá trình quốc tế hóa
Description: 79 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9764
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.