Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/976
Nhan đề: Phân vùng sinh thái nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long: Điều kiện hiện tại và những thay đổi dưới tác động của biến đổi khí hậu =
Nhan đề khác: Agro-ecological zone in the Vietnamese Mekong Delta: The present conditions and changes under threats of climate change
Tác giả: Nguyễn, Hiếu Trung
Văn, Phạm Đăng Trí
Võ, Thị Phương Linh
Từ khoá: Phân vùng sinh thái nông nghiệp
Biến đổi khí hậu
Hệ thống thông tin địa lý
Đồng bằng sông Cửu Long
Năm xuất bản: 2013
Tùng thư/Số báo cáo: Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin;Tr.58-66
Tóm tắt: Nghiên cứu được hiện nhằm cập nhật lại bản đồ phân vùng sinh thái nông nghiệp ĐBSCL dựa trên những thay đổi về điều kiện thủy văn, cơ sở hạ tầng thủy lợi và đặc biệt là hiện trạng sử dụng đất đai cho đến năm 2010. Phương pháp phân tích không gian trên GIS được sử dụng để xác định các vùng sinh thái nông nghiệp khác nhau. Trong phạm vi nghiên cứu, động thái nguồn tài nguyên nước mặt theo không gian và thời gian được tập trung phân tích. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã thể hiện những vùng có khả năng thay đổi đáng kể do tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu trong tương lai. Kết quả đạt được từ nghiên cứu này góp phần quan trọng cho các qui hoạch phát triển ngành cũng như qui hoạch tổng thể vùng ĐBSCL.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/976
Bộ sưu tập: Năm 2017

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.72 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.16.173


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.