Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9771
Title: Một số chỉ tiêu hóa học của các lại nghệ (Curcuma) phổ biến
Authors: Ts. Nguyễn, Thị Hồng Nhân
Nguyễn, Tấn Toàn
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “ Khảo sát một số chỉ tiêu hóa học của các loại nghệ (Curcuma)” phổ biến được thực hiện với mục tiêu phân tích và xác định một số chỉ tiêu hóa học của 5 loại nghệ. Qua đó, so sánh các chỉ tiêu hóa học giữa những loại nghệ này.Thí nghiêm được thực hiện tại phòng thí nghiệm bộ môn chăn nuôi khoa nông nghiệp trường đại học Cần Thơ từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019.Tiến hành phân tích 5 mẫu nghệ được lấy ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Các chỉ tiêu phân tích hàm lượng tro, vật chất khô, phenolic, flavonid, tannin, oxalate.Kết quả phân tích cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thành phần chỉ tiêu hóa học của 5 loại nghệ (P<0,05). Kết quả phân tích cho thấy các chỉ tiêu hóa học của 5 loại nghệ khá tương đồng với nhau và với các nghiên cứu trước đây, nhưng có sự khác biệt với một số loài dược liệu khác, tùy điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở từng địa phương mà có thể lựa chọn loại nghệ để sử dụng làm dược liệu trong nghiên cứu, chế biến và sản xuất.
Description: 67tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9771
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.