Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97821
Title: Xây dựng triết lý giáo dục của Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Xuân Dũng
Keywords: Triết lý giáo dục
Giáo dục
Việt Nam
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.45-53
Abstract: Triết lý giáo dục là tư tưởng mang tính định hướng phát triển giáo dục của một đất nước trong mỗi giai đoạn lịch sử. Việt Nam coi giáo dục là quốc sách hàng đầu của dân tộc. Hơn nữa, việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đòi hỏi phải xây dựng một triết lý giáo dục mang màu sắc và đặc trưng của dân tộc. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, triết lý giáo dục phải được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển nền giáo dục của nước nhà. Bài viết làm rõ những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97821
ISSN: 1011-9833
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.