Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97821
Nhan đề: Xây dựng triết lý giáo dục của Việt Nam hiện nay
Tác giả: Bùi, Xuân Dũng
Từ khoá: Triết lý giáo dục
Giáo dục
Việt Nam
Năm xuất bản: 2023
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.45-53
Tóm tắt: Triết lý giáo dục là tư tưởng mang tính định hướng phát triển giáo dục của một đất nước trong mỗi giai đoạn lịch sử. Việt Nam coi giáo dục là quốc sách hàng đầu của dân tộc. Hơn nữa, việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đòi hỏi phải xây dựng một triết lý giáo dục mang màu sắc và đặc trưng của dân tộc. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, triết lý giáo dục phải được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển nền giáo dục của nước nhà. Bài viết làm rõ những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97821
ISSN: 1011-9833
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.