Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9786
Title: Tác động của thông tin truyền miệng điện tử đến quyết định sử dụng dịch vụ SPA của khách hàng ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Trần, Thị Mỹ Xuyên
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tác động của thông tin truyền miệng điện tử đến quyết định sử dụng dịch vụ spa của khách hàng ở thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất một số giải pháp cho các cơ sở kinh doanh spa có định hướng phát triển thu hút ngày càng nhiều khách hàng.
Description: 62 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9786
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.