Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9794
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại chi nhánh công ty TNHH MTV 622 – xí nghiệp Cầu Đường
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Thị Phương Thanh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại chi nhánh Công ty TNHH MTV 622 – Xí nghiệp Cầu Đường, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại xí nghiệp.
Description: 154 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9794
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.