Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9805
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần Hoàng Minh Nhật
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Đoàn, Nguyễn Thảo Sương
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần Hoàng Minh Nhật, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty trong thời gian tới.
Description: 142 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9805
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
15.29 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.