Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9813
Title: Kế toán xác định kết quả và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Hưng
Authors: Trương, Đông Lộc
Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Tân Hưng (sau đây gọi tắt là Công ty Tân Hưng), từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Description: 132 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9813
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.9 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.