Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9814
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần dược Hậu Giang
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Nguyễn, Ngọc Cẩm
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty cũng như công tác quản lý, sử dụng vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Từ đó đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu.
Description: 138 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9814
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.