Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9814
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần dược Hậu Giang
Tác giả: Lê, Trần Phước Huy
Nguyễn, Ngọc Cẩm
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty cũng như công tác quản lý, sử dụng vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Từ đó đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu.
Mô tả: 138 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9814
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.