Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9815
Nhan đề: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần dược Hậu Giang
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Võ, Thị Ngọc Anh
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán NVL, CCDC và phân tích tình hình quản lý sử dụng NVL, CCDC tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhằm tìm ra những ưu, khuyết điểm trong công tác kế toán NVL, CCDC từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán NVL, CCDC tại đơn vị.
Mô tả: 151 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9815
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.