Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9818
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH giống thủy sản Hưng Phú chi nhánh Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Nguyễn, Đoàn Hoài Thương
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán, quản lý vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Giống Thủy sản Hưng Phú. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán, quản lý vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty.
Description: 156 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9818
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.