Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9829
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất khoai lang vụ hè thu của nông hộ tại địa bàn huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long
Authors: Lê, Văn Dễ
Lê, Thái Bão
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “Phân tích hiệu quả kinh tế vụ Hè Thu trong sản xuất khoai lang tím Nhật của nông hộ tại địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện từ tháng 01/2019 đến tháng 05/2019. Dữ liệu sử dụng trong bài dựa trên số liệu phỏng vấn trực tiếp 63 nông hộ trồng khoai lang tím tại huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long. Hiệu quả kinh tế được ước lượng bằng phương pháp bao phủ dữ liệu (DEA) và được sử dụng như là biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy Tobit. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng suất khoai lang tím trung bình đạt 2.827 kg/1.000m2, doanh thu trung bình đạt 23,60 triệu/1.000m2, lợi nhuận trung bình của nông hộ là 8,49 triệu đồng/1.000m2. Hiệu quả kinh tế ở mức 73,2%. Có 82,5% tổng số hộ đạt mức hiệu quả kiinh tế từ 50 – 90% và có 17,5% số nông hộ đạt mức hiệu quả kinh tế từ 90 – 100%. Kết quả phân tích hồi quy Tobit cho thấy các biến kinh nghiệm, trình độ học vấn, diện tích và lượng giống có tác động đến hiệu quả kinh tế. Bên cạnh một số biến tác động đến hiệu quả kinh tế thì vẫn còn một số biến như: lao động gia đình và tham gia tập huấn không tác động đến hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nông hộ cần cải thiện nhiều hơn trong quản lí các hoạt động của mình và quản lí tốt hơn chất lượng các yếu tố đầu vào. Tham gia vào các lớp tập huấn để trang bị thêm kiến thức cũng như kinh nghiệm trồng khoai lang tím. Việc áp dụng Khoa học – Kỹ thuật trong sản xuất cũng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của nông hộ
Description: 54tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9829
ISSN: B1510640
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
927.83 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.