Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98409
Title: Về mối quan hệ giữa dân chủ, pháp luật và sự vận dụng của Đảng
Authors: Hồ, Trọng Hoài
Keywords: Mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật
Sự vận dụng của Đảng
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05 .- Tr.49-53
Abstract: Trong xã hội hiện đại, dân chủ trở thành một giá trị, một nhu cầu bức thiết của con người, là mục tiêu, động lực của phát triển. Tuy nhiên, dù đạt được những bước tiến nhanh chóng, vẫn tồn tại các biểu hiện như vi phạm dân chủ, dân chủ hình thức... Để ngăn ngừa, hạn chế các biểu hiện đó, cần nhận diện mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật và vận dụng đúng đắn mối quan hệ đó trong thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98409
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.59 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.194.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.