Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9843
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau
Authors: Nguyễn, Thị Kim Hà
Lê, Tuấn Kiệt
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau (Công ty CASES) và qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Description: 68 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9843
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.