Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9847
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Thanh Nhi
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.
Description: 74 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9847
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.