Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98555
Title: Vai trò của văn hóa trong xây dựng con người vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Xuân Dũng
Keywords: Văn hóa
Sức mạnh nội sinh
Phát triển bền vững
Xây dựng con người Việt Nam
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 03 .- Tr.38-46
Abstract: Văn hóa thể hiện trong toàn bộ hoạt động sống của con người, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hoàn thiện nhân cách con người. Tại Việt Nam, văn hóa được nhìn nhận là một trong những nguồn lực nội sinh cho phát triển. Song muốn văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh đó thì nhất thiết phải khơi dậy, phát huy vai trò to lớn của văn hóa trong xây dựng con người, từ đó mới hiện thực hóa được nguồn lực nội sinh này. Với nhận thức như vậy, bài viết tập trung làm rõ các nội dung sau: Xác định mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển bền vững; vai trò của văn hóa trong xây dựng con người vì sự phát triển bền vững; và phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng con người vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98555
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.