Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98555
Nhan đề: Vai trò của văn hóa trong xây dựng con người vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Bùi, Xuân Dũng
Từ khoá: Văn hóa
Sức mạnh nội sinh
Phát triển bền vững
Xây dựng con người Việt Nam
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 03 .- Tr.38-46
Tóm tắt: Văn hóa thể hiện trong toàn bộ hoạt động sống của con người, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hoàn thiện nhân cách con người. Tại Việt Nam, văn hóa được nhìn nhận là một trong những nguồn lực nội sinh cho phát triển. Song muốn văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh đó thì nhất thiết phải khơi dậy, phát huy vai trò to lớn của văn hóa trong xây dựng con người, từ đó mới hiện thực hóa được nguồn lực nội sinh này. Với nhận thức như vậy, bài viết tập trung làm rõ các nội dung sau: Xác định mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển bền vững; vai trò của văn hóa trong xây dựng con người vì sự phát triển bền vững; và phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng con người vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98555
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.