Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9862
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần cảng Bình Minh
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Bùi, Thị Thảo Nguyên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích khái quát tình hình hoạt động tại Công ty Cổ phần Cảng Bình Minh; Phân tích thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần Cảng Bình Minh; Phân tích các tỷ số tài chính liên quan đến vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần Cảng Bình Minh; Đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần Cảng Bình Minh; Đề xuất giải pháp nâng cao khả năng thanh toán.
Description: 123 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9862
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.