Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98955
Title: Chủ trương của Đảng về công tác phát triển đảng viên (2016-2021)
Authors: Nguyễn, Thị Quý
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Công tác phát triển đảng viên
2016-2021
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 12 .- Tr.90-94
Abstract: Công tác phát triển đảng viên là hoạt động cơ bản, thường xuyên của Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong giai đoạn 2016-2021, Đảng có nhiều đổi mới công tác phát triển đảng viên nhằm củng cố các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến cả về chất lượng và số lượng đội ngũ đảng viên. Bài viết tập trung làm rõ những điểm mới trong chủ trương phát triển đảng viên của Đảng và những kết quả, kinh nghiệm đạt được.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98955
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.