Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98955
Nhan đề: Chủ trương của Đảng về công tác phát triển đảng viên (2016-2021)
Tác giả: Nguyễn, Thị Quý
Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam
Công tác phát triển đảng viên
2016-2021
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 12 .- Tr.90-94
Tóm tắt: Công tác phát triển đảng viên là hoạt động cơ bản, thường xuyên của Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong giai đoạn 2016-2021, Đảng có nhiều đổi mới công tác phát triển đảng viên nhằm củng cố các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến cả về chất lượng và số lượng đội ngũ đảng viên. Bài viết tập trung làm rõ những điểm mới trong chủ trương phát triển đảng viên của Đảng và những kết quả, kinh nghiệm đạt được.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98955
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.