Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9907
Title: Ảnh hưởng của nhân sinh quan phật giáo trong công tác đền ơn đáp nghĩa tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang hiện nay
Authors: Trần, Thị Tuyết Hà
Nguyễn, Huỳnh Chúc Anh
Keywords: Triết học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn tìm hiểu lịch sử thành thành, phát triển và sự du nhập của đạo Phật cũng như nội dung nhân sinh quan về đạo Phật đối với các mặt trong đời sống xã hội. Từ đó, tác giả phân tích những thành tựu cũng như hạn chế và nguyên nhân của các mặt này có liên quan đến công tác đền ơn đáp nghĩa tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thời gian qua. Qua đó, đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những mặt tích cực của nhân sinh quan Phật giáo trong công tác đền ơn đáp nghĩa tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang hiện nay.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9907
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.