Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9911
Title: TT triết học của Hàn phi - Ý nghĩa và bài học lịch sử của nó trong việc xây dựng Nhà nước pháp wuyeenf XHCN Việt Nam hiện nay
Authors: Mai, Phú Hợp
Nguyễn, Thúy Lam
Keywords: Triết học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng triết học của Hàn Phi. Tác giả đi sâu phân tích tư tưởng ấy – rút ra ý nghĩa và bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
Description: 86 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9911
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.