Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9915
Title: TT yêu nước thời Trần và sự vận dụng của đảng ta trong công cuộc giải phóng dân tộc kháng chiến chông thực dân Pháp và Đế Quốc Mỹ
Authors: Trần, Thị Như Tuyến
Trần, Công Thành
Keywords: Triết học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn nghiên cứu tư tưởng yêu nước nhà Trần và sự vận dụng tư tưởng yêu nước nhà Trần trong cuộc chiến giải phóng dân tộc ( chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ). Luận văn tập trung nghiên cứu tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh lòng dân trong tư tưởng yêu nước nhà Trần.
Description: 79 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9915
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
586.17 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.