Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9919
Title: Khảo sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ trong cà chua trong địa bàn thành phố Cần Thơ bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Võ, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Khảo sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ trong cà chua trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ” được thực hiện từ 01/2019 đến 04/2019 với mục tiêu là khảo sát dư lượng thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ trong các mẫu cà chua tại một số siêu thị và chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các mẫu cà chua ngẫu nhiên được gửi phân tích ở Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ thông qua việc xác định hàm lượng Lindane, DDT, Dieldrin và Endosulfan sulfat. Mức độ nhiễm các thuốc bảo vệ thực vật Clo hữu cơ trong cà chua được đánh giá theo Thông tư 50/2016/TT-BYT. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Phương pháp xác định bốn thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ Lindane, DDT, Dieldrin và Endosulfan sulfat có hiệu suất thu hồi lần lượt là: 91,17%, 106,83%, 91,81% và 92,51%. Từ đó thấy được phương pháp đạt hiệu suất thu hồi cao. Nên phương pháp này thích hợp cho việc khảo sát dư lượng các thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ trong cà chua.Có 11 mẫu nhiễm thuốc bảo vệ thực vật cụ thể: 3 mẫu nhiễm Lindane (hàm lượng 3,25 – 3,97 µg/kg), 2 mẫu nhiễm DDT (hàm lượng 16,99 µg/kg và 17,66 µg/kg), 3 mẫu nhiễm Dieldrin (hàm lượng 2,34 – 14,87 µg/kg) và 5 mẫu nhiễm Endosulfan sulfat (hàm lượng 8,63 – 11,37 µg/kg) nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của bốn hoạt chất từ 10-500 µg/kg. Hầu hết các mẫu còn lại vẫn đảm bảo an toàn.
Description: 50tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9919
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.91.106.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.