Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9925
Title: Nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Authors: Trần, Quốc Thịnh
Nguyễn, Đức Phước
Keywords: Cơ cấu sở hữu
Quản trị lợi nhuận
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.15-17
Abstract: Thông tin tài chính của đơn vị có ý nghĩa quan trọng cho người sử dụng thông tin, đặc biệt chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh là thước đo chính để đánh giá hiệu quả kinh tế và triển vọng phát triển. Đây cũng chính là thông tin thường chịu tác động bởi các hành vi can thiệp của nhà quản trị làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của những người sử dụng thông tin. Việc kiểm định mối quan hệ giữa cơ cấu sở hữu và hành vi quản trị lợi nhuận (QTLN) tại ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Việt Nam. Kết quả cho thấy, cơ cấu sở hữu có tác động đến biến rủi ro kinh doanh có điều chỉnh tỷ lệ dự phòng nợ xấu RISK_LLR, trong đó biến tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài có tác động ngược chiều, trong khi biến tỷ lệ sở hữu của nhà quản lý, tỷ lệ sở hữu của tổ chức và mức độ tập trung sở hữu có tác động cùng chiều. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số gợi ý chính sách, cũng như những giải pháp liên quan, nhằm giúp các đối tượng quản lý và người sử dụng thông tin có những nhìn nhận và điều chỉnh thích hợp, nhằm hạn chế hành vi QTLN của các NHTM cổ phần Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thông tin kế toán.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9925
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.