Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9933
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH kiểm toán AFC chi nhánh Cần Thơ
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Trần, Lê Khiết Minh
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình đánh giá HTKSNB trong kiểm toán BCTC được Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh Cần Thơ áp dụng tại công ty khách hàng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình này trong kiểm toán BCTC của Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh Cần Thơ.
Description: 80 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9933
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.