Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9941
Title: Vận dụng thẻ điểm cân bằng để xác định chỉ tiêu đo lường thành quả hoạt động trong các công ty niêm yết tại Việt Nam
Authors: Trần, Văn Tùng
Keywords: Kế toán quản trị
Bảng điểm cân bằng (BSC)
Thành quả hoạt động
Công ty niêm yết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.9-14
Abstract: Trong nghiên cứu này ý nghĩa và tác dụng của bảng điểm cân bằng (BSC -Balanced Scorecard) đối với việc đo lường thành quả hoạt động trong các công ty niêm yết (CTNY) tại Việt Nam được thảo luận và phân tích. Cụ thể nghiên cứu việc áp dụng BSC để xây dựng các chỉ tiêu về tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát triển để do lường thành quả hoạt động của các đơn vị. Nhóm tác giả đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để thực hiện bài nghiên cứu, kết quả cho thấy các chỉ tiêu thuộc khía cạnh tài chính, khía cạnh khách hàng, khía cạnh quy trình nội bộ, khía cạnh học hỏi và phát triển phù hợp với mục tiêu và chiến lược hoạt động của các đơn vị đều có tác động cùng chiều đến việc đo lường thành quả hoạt động của các CTNY tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9941
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.41 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.