Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9955
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AFC chi nhánh Cần Thơ
Authors: Hồ, Hồng Liên
Lê, Thị Minh Tuyền
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định và chi phí khấu hao của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ đang áp dụng thực tế tại công ty khách hàng. Từ kết quả phân tích đưa ra những đánh giá và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng của quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định và chi phí khấu hao của Công ty AFC Cần Thơ.
Description: 114 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9955
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.