Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9959
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV khách sạn du lịch vận tải Vũ Linh
Authors: Nguyễn, Hữu Đặng
Nguyễn, Thị Kim Son
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng công tác xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh trong thực tế tại Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Vận tải Vũ Linh. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thịện công tác kế toán và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Description: 219 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9959
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.