Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9963
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Huỳnh, Thị Ngọc Huyền
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định cho hai công ty khách hàng năm 2018. Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định của Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại Công ty TNHH kiểm toán Immanuel- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Description: 123 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9963
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.