Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9964
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trương, Thị Thúy Hằng
Nguyễn, Thị Thủy Tiên
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán TSCĐ của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Cần Thơ đang áp dụng thực tế tại Công ty khách hàng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy trình kiểm toán TSCĐ của A&C Cần Thơ.
Description: 172 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9964
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.