Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9974
Title: Phân tích các chức năng thị trường của chuỗi giá trị đậu nành rau tại An Giang
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Nguyễn, Thị Bé Hương
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các chức năng chính của chuỗi giá trị đậu nành rau và các giải pháp nâng cao tính liên kết giữa các chức năng trong chuỗi, thúc đẩy các chức năng thị trường của chuỗi giá trị đậu nành rau tại An Giang
Description: 94 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9974
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.